Patronat

Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna w celu zwiększenia dostępu każdej osoby do rzetelnej informacji o jej prawach i przysługujących jej środkach ochrony prawnych oraz dążąc do wymiany doświadczeń w obszarach związanych z zapewnieniem efektywnej ochrony praw człowieka i obywatela podjęła współpracę z:

Fundacją Dzieci Niczyje -   największą w Polsce organizacją pozarządową o charakterze non-profit, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom. http://fdn.pl

Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego - ogólnouczelniana jednostka organizacyjna, której celem kształtowanie umiejętności psychospołecznych, aktywizowanie oraz przygotowanie wszystkich studentów i absolwentów do znalezienia zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i aspiracjom. http://www.szkolenia.uksw.edu.pl/

Fundacją Bene Vobis -  organizacja pozarządowa, działającą na rzecz rozwoju dzieci, młodzieży i ich środowisk. Została założona w 1991 roku przez zespól psychoterapeutów, trenerów, superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, współpracujących z Młodzieżowym Ośrodkiem Psychologicznym w Warszawie. http://fundacjabenevobis.pl/